Nordisk 0–24-prosjekt

Nordisk ministerråd har tatt initiativ til et tre-årig prosjekt om tverrsektoriell samhandling for utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år (Nordisk 0–24). Prosjektet ble startet opp etter inspirasjon fra det norske 0–24-samarbeidet og går i perioden 2016–2019.

Bakgrunn

Frafall i videregående opplæring, arbeidsledighet og utenforskap er betydelige velferdspolitiske utfordringer, både i et europeisk og nordisk perspektiv. Kommunene i hele Norden opplever utfordringer knyttet til å gi sårbare barn og unge og deres familier det de trenger for å mestre egne liv, og lykkes i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Varighet

2016–2019

Dette jobber vi med

De deltakende landene og selvstyrte områdene deltar med egne nasjonale case som har tverrsektoriell samhandling for utsatte barn og unge som fellesnevner. De nasjonale casene skal bidra til å styrke det tverrsektorielle samarbeidet gjennom å samle, dele og systematisere erfaringer om hvordan ulike tjenester kan utvikles og bidra til bedre helhet, relevans og kvalitet i tjenestetilbudet til utsatte barn og unge.

Prosjektet skal bidra til erfaringsdeling og -læring om hvordan ulike forvaltningsnivåer og sektorer best kan innrett sin innsats. Hvordan utvikle et samordnet, helhetlig og relevant tjenestetilbud for utsatte barn, unge og deres familier? De nasjonale casene er ulike, men alle identifiserer seg med formålet for prosjektet.

Det norske caset er et kommunenettverk med syv kommuner som drives av KS. Formålet med nettverket er å styrke kvaliteten på det systematiske og samhandlende arbeidet med utsatte barn og unge. Det er knyttet forskning til prosjektet; både til enkelte av casene og til prosjektet som helhet.

Les mer om prosjektet på norden.org

Deltakende aktører

Alle de nordiske landene og selvstyrte områdene – unntatt Åland som kun følger prosjektet – deltar med egne nasjonale case.

Prosjektleder for Nordisk 0–24 er Anne-Berit Kavli, Utdanningsdirektoratet. E-post: Anne.Berit.Kavli@udir.no.

Det nasjonale caset i Norge ledes av KS (kommunesektorens organisasjon).