Læreplasser og gjennomføring for minoritetsungdom

Dette prosjektet er del to av delprosjektet som ser på hvordan direktoratene kan bidra til å hjelpe ungdom som kan ha særskilte utfordringer med å få læreplass og gjennomføre fagopplæring. I første del av arbeidet har prosjektet sett på tiltak for ungdom med funksjonsnedsettelser, i denne delen har en sett på tiltak for minoritetsungdom. Prosjektet fikk to faser, fordi en så at det var behov for litt ulike typer tiltak for disse to gruppene.

Bakgrunn

Det kan være vanskelig for elever på yrkesfag å finne læreplass. For elever med minoritetsbakgrunn kan utfordringene være enda større, både når det gjelder å skaffe seg en læreplass og å gjennomføre lærlingeløpet. Det er viktig at også denne gruppen elever får en relevant utdanning som gir dem et grunnlag for aktiv deltakelse i arbeidslivet.

Varighet

Prosjektet er ferdigstilt våren 2019

Dette jobber vi med

Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om målgruppen. På grunnlag av dette, samt dialog med sentrale aktører på området, har prosjektet foreslått flere tiltak.

Deltakende aktører

Deltakere i prosjektet har vært Utdanningsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Prosjektledelsen har ligget hos Arbeids- og velferdsdirektoratet. Kontaktperson er Jan-Erik Grundtjernlien. E-post Jan.Erik.Grundtjernlien@nav.no

Vårt mandat

  • Arbeidsgruppen skal definere og avgrense målgruppene elever med funksjonsnedsettelser og minoritetsspråklige elever.
  • Arbeidsgruppen skal anbefale tiltak som kan bygge ned hindringer som gjør det vanskelig å gjennomføre et opplæringsløp for unge med funksjonsnedsettelser og for unge minoritetsspråklige, slik at disse kan få læreplass. Dette kan være tiltak som iverksettes både i skole, bedrift og på andre områder.
  • Arbeidsgruppa skal utrede tiltak fra de avleverte rapportene fra arbeidsgruppen for tiltak h, slik at de blir tilpasset målgruppene. Arbeidsgruppas mandat avgrenses til kun å gjelde tiltak som krever samordning på tvers av direktorater for å kunne iverksettes.
  • Arbeidsgruppa skal innhente kunnskap og erfaringer om elever med funksjonsnedsettelser og hvilke hindringer disse møter for å gjennomføre yrkesfaglige utdanningsløp i skole og bedrift.
  • Arbeidsgruppa skal innhente kunnskap om hvordan man kan målrette yrkesfaglige opplæringsløp i skole og bedrift for elever med svake norskferdigheter.

Aktører med kunnskap om arbeidsgruppens tema, som fylkeskommune, partene i arbeidslivet, bruker- og elevorganisasjoner, nasjonalt senter for flerkulturell opplæring og operative fagmiljøer med ansvar for tjenester til målgruppene har gitt innspill til gruppas arbeid.

Vedlegg :Læreplasser for elever svake norskferdigheter(sluttnotat)

Vedlegg: Læreplasser for minoritetsspråklige i vgo (kunnskapsgrunnlag)