Læreplasser og gjennomføring for unge med funksjonsnedsettelser

Prosjektet har sett på hvordan sektorenes innsatser kan samordnes bedre, for at unge med funksjonsnedsettelser kan få læreplass og gjennomføre fagopplæringen.

Bakgrunn

Det er i utgangspunktet vanskelig for elever på yrkesfag å finne læreplass. For elever med funksjonsnedsettelser er utfordringene enda større både når det gjelder å skaffe seg en læreplass og å gjennomføre lærlingeløpet. Det er viktig at også denne gruppen elever får en relevant utdanning som gir dem et grunnlag for aktiv deltakelse i arbeidslivet.

Varighet

Høst 2015 – vår 2018

Dette er gjort

Prosjektgruppen har innhentet kunnskap og erfaringer om elever med funksjonsnedsettelser og hvilke hindringer disse møter for å gjennomføre yrkesfaglige utdanningsløp i skole og bedrift.

Da har fått laget et kunnskapsgrunnlag (se vedlegg), samt hatt dialog og samarbeid med ulike aktører med kunnskap om tematikken som fylkeskommuner, partene i arbeidslivet, bruker- og elevorganisasjoner, fagfolk med ansvar for tjenester til målgruppen og relevante kompetansemiljøer. Prosjektet har også sett på eksisterende kunnskapsgrunnlag og tiltak direktoratene har for denne problemstillingen og målgruppen. Prosjektet har levert to delrapporter, i tillegg til en sluttrapport (se vedlegg). I sluttrapporten anbefaler prosjektet flere tiltak. Arbeidet er avgrenset til tiltak som krever samordning på tvers av direktoratene. Viktige forslag til tiltak er bedre statistikk på området, økt kunnskap om og fokus på utfordringene, mer informasjon og kunnskap, samt utprøving av nye modeller.

Deltakende aktører

Deltakere i dette prosjektet har vært Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Prosjektleder har vært seniorrådgiver Gry Magnhild Strømsnes i Arbeids- og velferdsdirektoratet. E-post: Gry.Magnhild.Stromsnes@nav.no

Vårt mandat

  • Arbeidsgruppen skal definere og avgrense målgruppene elever med funksjonsnedsettelser og minoritetsspråklige elever.
  • Arbeidsgruppen skal anbefale tiltak som kan bygge ned hindringer som gjør det vanskelig å gjennomføre et opplæringsløp for unge med funksjonsnedsettelser og for unge minoritetsspråklige, slik at disse kan få læreplass. Dette kan være tiltak som iverksettes både i skole, bedrift og på andre områder.
  • Arbeidsgruppa skal utrede tiltak fra de avleverte rapportene fra arbeidsgruppen for tiltak h, slik at de blir tilpasset målgruppene. Arbeidsgruppas mandat avgrenses til kun å gjelde tiltak som krever samordning på tvers av direktorater for å kunne iverksettes.
  • Arbeidsgruppa skal innhente kunnskap og erfaringer om elever med funksjonsnedsettelser og hvilke hindringer disse møter for å gjennomføre yrkesfaglige utdanningsløp i skole og bedrift.
  • Arbeidsgruppa skal innhente kunnskap om hvordan man kan målrette yrkesfaglige opplæringsløp i skole og bedrift for elever med svake norskferdigheter.

Aktører med kunnskap arbeidsgruppens tema, som fylkeskommune, partene i arbeidslivet, bruker- og elevorganisasjoner, nasjonalt senter for flerkulturell opplæring og operative fagmiljøer med ansvar for tjenester til målgruppene bør inviteres til å komme med innspill til gruppas arbeid, enten gjennom en referansegruppe, eller gjennom andre former for dialog og samarbeid.