Felles møteplasser med brukerorganisasjoner i 0–24-samarbeidet

Målet med dette delprosjektet i 0-24 samarbeidet har vært å styrke og effektivisere samarbeidet mellom brukerorganisasjonene på barn- og ungefeltet og direktoratene (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Integrerings- og mangforlsdirektoratet (IMDI) Utdanningsdirektoratet (Udir), Helsedirektoratet (Hdir) og Arbeids-og velferdsdirektoratet (AV.dir.). Delprosjektet har jobbet med å etablere felles strukturer og møteplasser for direktoratene og ungdomsorganisasjonene ved å involvere brukerorganisasjoner i prosessen.

Bakgrunn

Direktoratene har tradisjonelt ivaretatt samarbeidet med brukerorganisasjoner ulikt. Direktoratene har ulike strukturerer og møteplasser og samarbeider enkeltvis med brukerorganisasjonene innenfor eget fagområde. Hensikten med arbeidet i dette delprosjektet har vært å vurdere om man gjennom samarbeid mellom direktoratene og relevante brukerorganisasjoner, kunne etablere felles rutiner som sikrer et regelmessig, forutsigbart og effektivt samarbeid mellom brukerorganisasjonene på barn og ungefeltet og direktoratene innenfor 0-24 samarbeidet og øvrige samarbeidsområder.

Varighet

Prosjektet startet i 2015. Helsedirektoratet leverte våren 2018 rapport med anbefalinger for det videre arbeidet fram mot 2020. Styringsgruppen for 0–24-samarbeidet skal nå behandle rapporten og ta stilling til anbefalingene.

Dette har vi gjort

Høsten 2015 ble det etablert en arbeidsgruppe med representanter fra hvert av direktoratene i 0-24 samarbeidet. Arbeidsgruppa la til rette for en workshop som ble gjennomført mai 2016 hvor 20 brukerorganisasjoner deltok. Basert på innspillene fra workshopen foreslo arbeidsgruppen at det ble opprettet en ny felles samarbeidsarena mellom brukerorganisasjonene på barn- og ungefeltet og direktoratene i 0-24 samarbeidet som en prøveordning i tidsrommet 2017-2020.

I desember 2016 ble innspill fra organisasjonene ivaretatt ved å opprette en ny arbeidsgruppe med faste representanter fra fem brukerorganisasjoner (se tidligere beskrevet) og tilsvarende fem faste representanter fra direktoratene i 0-24 samarbeidet. Arbeidsgruppens medlemmer var likeverdig parter i arbeidsprosessene. Arbeidsgruppen har i perioden 2017-2018 forberedt og gjennomført to workshoper med bred deltakelse fra brukerorganisasjoner på barne- og ungefeltet.

I april 2017 fasiliterte arbeidsgruppen workshop for to av regelverksgruppe i 0-24 samarbeidet med ca. 30 deltagere. I februar 2018 var tema digitale tjenester for ungdom, hvordan få til bedre koordinerte tjenester for ungdom med sammensatte behov, i tillegg ga ungdommene innspill på hvilke tema de mente direktoratene burde ha fokus på i tiden fremover. Mellom 60-70 ungdommer i alderen 13-25 år deltok på workshopen.

Arbeidsgruppens samarbeid, planlegging og gjennomføring av workshopene har fortløpende vært oppe til diskusjon og evaluert. Kontinuitet i arbeidsgruppen fra både brukerorganisasjonene og direktoratene har bidratt til forbedring og mer målrettede workshoper. Samarbeidet mellom direktoratene og brukerorganisasjonen fremstår som et godt eksempel på tverrsektorielt samarbeid og strukturer for hvordan det tverrsektorielle samarbeidet kan organiseres for å legge til rette for involvering av brukerorganisasjonene.

Du kan lese mer om brukerorganisasjonenes innspill i vedleggene: Hva må til for at barn og unge gjennomfører sin opplæring? – Erfaringer og innspill fra brukerorganisasjoner.

Deltakende aktører

Deltakere i arbeidsgruppen har vært fra Mental Helse Ungdom (MHU), Unge Funksjonshemmende (Ungefunk), Norges døveforbund ungdom (NDFU), Elevorganisasjon (elev), Barnevernsbarna, Barn av rusmisbrukere (BAR), Bufdir, IMDI, Udir, AVdir og Hdir. Helsedirektoratet har ledet arbeidet i perioden 2015 -2018.

Vårt mandat

Delrapporter og sluttrapporter