Felles kunnskapsgrunnlag på 0-24- området

Det er laget et tverrsektorielt kunnskapsgrunnlag på 0-24-området. 

Bakgrunn

Stasforvalterne får et felles oppdrag fra 0–24-samarbeidet, som blant annet skal understøtte deres regionale samordningsrolle på området utsatte barn og unge. Oppdraget gir også statsforvalter en aktiv pådriverrolle knyttet til å stimulere til og understøtte kommunenes arbeid med å heve kvaliteten på det tverrsektorielle tjenestetilbudet til utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år og deres familier.

Varighet

Oppdraget ble gjennomført i perioden september 2018 – september 2019.

Dette har vi gjort

Oppgaven med å lage kunnskapsgrunnlaget ble gitt til Fafo. De har skaffet oversikt over, sammenfattet og presentert relevant foreliggende forskning, samt andre kunnskapskilder og ressurser. Oppdraget har vært gjennomført i dialog med en rekke aktører (0–24, KS, kommuner og fylkesmennene). Materialet er tilrettelagt i en PowerPoint-presentasjon med et tilhørende manus. Fafo leverte også en forskningsrapport basert på oppdraget.

Deltakende aktører

Oppdrag gitt fra 0–24-samarbeidet til Fafo.

Prosjektleder hos Fafo er Inge-Lise Skog Hansen. E-post: Inger.Lise.Hansen@fafo.no.

Kontaktperson i 0-24 er Birgit Leirvik. E-post: ble@udir.no

Presentasjon (PPT)

Notat (PDF)