Felles oppdrag til statsforvalterne

Det gis et felles oppdrag til statsforvalterne på området utsatte barn og unge. Gjennom sin kunnskap om situasjonen og behovene i fylket skal statsforvalter være en pådriver for tverrsektorielt samarbeid og samordning av tjenestene til utsatte barn og unge og deres familier, internt i kommunen, mellom kommuner og mellom kommune og regionalt nivå, slik at kommunene ivaretar sitt helhetlige ansvar for utsatte barn og unge.

Bakgrunn

Styringssignalene som gis til statsforvalterne er ikke godt nok samordnet mellom de ulike departementene og direktoratene og dermed kan forsterke siloene hos statsforvalterne og i kommunene. Det er derfor behov for å gi mer samordnede styringssignaler og legge til rette for en aktiv dialog med statsforvalter.

Varighet

Løpende.

Deltakende aktører

Arbeidet med statsforvalterne ivaretas av departementene og direktoratene i fellesskap

Vårt mandat

Sekretariatet for 0-24-samarbeidet følger opp samarbeidet og kommunikasjonen med fylkesmannsembetene på 0-24-området, i henhold til følgende mandat:

1. Sekretariatet skal utarbeide forslag til

  • struktur og rutine for tekstbidrag til styringsdokumentene til Fylkesmannen, herunder krav til rapportering.
  • struktur/rutine for kommunikasjon med FM om forhold som angår alle eller spesifikke embeter utover det som følger de formelle styringslinjene.
  • struktur/kjøreplan for arbeidet med de årlige samlingene med FM og kompetansesentre. Ansvaret for faglig innhold og gjennomføring ligger utenfor mandatet.

2. Sekretariatet skal

  • Utarbeide og kvalitetssikre tekst i oppgave- og rapporteringskrav i styringsdokumenter til FM, gjennom de prosessene som struktur og rutiner legger opp til, slik at deltagende direktorater har en felles forståelse av innholdet i ferdig tekst.
  • Gjennom dialog med kontaktpunkter ved embetene, sikre til en likeartet forståelse av oppgave og resultatkrav ved embetene jf. mandatets kulepunkt 2, herunder en presisering av den sektorovergripende intensjonen i samarbeidet.
  • I samarbeid med de øvrige arbeidsgruppene, vurdere FMs rapportering på oppgaven opp mot intensjonene i 0-24 samarbeidet og legge det frem som sak for styringsgruppen årlig.

3. Sekretariatet skal

  • fungere som kontaktpunkt for FM for tilbakemeldinger, spørsmål og behov for klargjøring/forståelse av oppgaver og forventninger i styringsdokumentene
  • ha rådgivende funksjon overfor de øvrige gruppene om behov for kontakt med embetene utover det løpende samarbeidet

Arbeidet ledes fra sekretariatet for 0-24-samarbeidet. Sekretariatet har representanter for alle direktoratene.

Sekretariatet har ansvaret for at arbeidet samordner sine leveranser faglig og tidsmessig med andre arbeidsgrupper der det er hensiktsmessig. Styringsgruppen for 0-24 holdes orientert om arbeidet.