Bedre tverrfaglig samarbeid

Hvordan kan departementene og direktoratene arbeide med pedagogiske virkemidler for å understøtte kommunenes og fylkeskommunenes arbeid for bedre samarbeid om utsatte barn og unge og deres familier?

Bakgrunn

I juni 2019 fikk direktoratene i 0–24-samarbeidet et nytt oppdrag fra sine departementer: 

Gjennom prosjektet BTS (Bedre tverrsektorielt samarbeid), skal direktoratene vurdere de pedagogiske virkemidlene knyttet til tverrsektoriell samordning for utsatte barn og unge og deres familier. Prosjektet skal vurdere tiltak for økt samordning, tilgjengelighet og tilpasning av virkemidlene, som ligger i direktoratene og KS. 

Det ble etablert en tverrgående prosjektgruppe for å løse oppdraget. 

Varighet

Arbeidet ble startet opp i 2019, og sluttrapport ble oversendt til departementene 25. mars 2021. 

Dette har vi gjort

Vi har kartlagt statens bruk av pedagogiske virkemidler (støtte- og veiledningsressurser) for å styrke det tverrsektorielle samarbeidet i kommunene. Ved bruk av ulike kunnskapskilder som intervjuer med ledelsen i utvalgte kommuner, en survey til 313 kommuner, workshops med aktører på regionalt nivå og gjennomgang av forskningsrapporter og årsrapporter, har vi fått et godt kunnskapsgrunnlag om kommunenes erfaringer med de pedagogiske virkemidlene.  

Arbeidet er dokumentert i to rapporter. OsloMet/NIBR har på oppdrag fra BTS-prosjektet kartlagt kommunesektorenes kjennskap til tverrsektorielle pedagogiske virkemidler i samarbeidet om utsatte barn og unge. Videre har de undersøkt kommunenes nytte, bruk og erfaringer med støtte- og veiledningsressursene, samt barrierer mot å ta disse i bruk.

Prosjektgruppen har også undersøkt kommunenes erfaringer med regionale aktørers tilbud for å styrke kommunenes tverrsektorielle samarbeid om utsatte barn og unge. De regionale aktørene er blant annet statsforvalterne, kunnskaps- og kompetansesentrene (KoRus, RVTS, R-Bup og RKBU), KS region, NAV fylke, Bufetat, konfliktrådene/SLT og Statped.

Funnene fra de to rapportene er i stor grad sammenfallende. Kommunene opplever det samlede tilbudet av statlige pedagogiske virkemidler for å styrke det tverrsektorielle samarbeidet som fragmentert, overlappende og uoversiktlig, både på nasjonalt og regionalt nivå. For å gjøre virkemidlene mer samordnet, virkningsfulle og ressurseffektive må departementene og direktoratene ta overordnede grep. 

Med bakgrunn i funnene fra begge rapportene har vi skrevet et sluttnotat hvor vi gir fire anbefalinger til departementene og fem anbefalinger til direktoratene om hvordan de pedagogiske virkemidlene kan bli bedre samordnet, mer tilgjengelige for kommunene og bedre tilpasset deres behov. 

Deltakende aktører

Prosjektgruppen har bestått av representanter fra Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Barne,- ungdoms, og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Sekretariatet for konfliktrådene og Kunnskapsdepartementet. Difi har bidratt med nyttige råd underveis.

Arbeidet ble ledet av Elisabeth Holte, Utdanningsdirektoratet. E-post elisabeth.holte@udir.no