Bedre tjenester for familier med barn med funksjonsnedsettelser

Prosjekt om bedre informasjon og koordinerte tjenester på tvers av sektorer til barn og unge med nedsatt funksjonsevne / funksjonshemming og deres familier

Dette delprosjektet har sett på hvordan bedre sektorsamarbeid sentralt og lokalt kan sikre bedre informasjon og koordinering av tjenester til familier med funksjonshemmede barn.

Bakgrunn

Sektorinndeling i stat og kommune kan føre til at tjenester til barn og unge ikke er koordinerte og at informasjonsflyten ikke fungerer. Konsekvensen er at tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier ikke blir likeverdige. Dette kan blant annet ha negativ effekt på gjennomføring av videregående skole. NOVA-rapporten «Langt igjen?» (12/ 13) viser at mens 36 prosent i undersøkningspopulasjonen av funksjonshemmede var yrkesaktive i 2010, var tilsvarende for befolkningen for øvrig 87 prosent. Lavt utdanningsnivå er den viktigste forklaringsfaktoren. Hele 64 prosent av personene med funksjonsnedsettelser hadde kun grunnskole som høyeste utdanning mot 17 prosent i befolkningen for øvrig.

Varighet

Vår 2017 – høst 2019

Dette har vi gjort

Prosjektet redegjør for de viktigste tiltakene som er iverksatt og planlagt fra direktoratene når det gjelder informasjon, samordning og koordinering mellom sektorene for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Prosjektgruppen har videre fått laget en oversikt over relevant forskning, tilsyn og utredninger (NOU) i Norge. Målet har vært å identifisere særskilte utfordringer og kunnskapshull. For å få erfaringsbasert kunnskap har prosjektgruppen også benyttet tjenestedesign og workshops som metode. De har gjennomført tre workshops med både brukere og tjenesteytere som deltakere. Målet har vært å få fram områder som brukerne opplever som særskilt utfordrende (pain points) samt forslag til løsninger. På bakgrunn av dette har prosjektgruppen foreslått tiltak som kan bidra til å sikre informasjon og bedre koordinerte tjenester og tjenesteforløp til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Tiltakene gjelder for perioden barnehagealder – til og med overgangen til arbeid.

Deltakende aktører

I dette prosjektet deltok Utdanningsdirektoratet (Statped), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Husbanken.

Arbeidet har vært ledet av seniorrådgiver Cecilie Håkonsen Sandness. E-post: cecilie.hakonsen.sandness@bufdir.no

Rapport