0–24-prosjekt i Finnmark

Statsforvalter i Finnmark har fått midler til et treårig utviklingsprosjekt (2017-2020). Prosjektet er et av de tverrsektorielle utviklingstiltakene i 0-24-programmet og finansieres av Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Barne-, likestillings- og familiedirektoratet. Målgruppen for 0-24-prosjektet i Finnmark er utsatte barn og unge og deres familier. Et langsiktig mål er å bidra til at flere fullfører videregående opplæring som grunnlag for varig arbeid.

Bakgrunn

Velferdsdirektoratene har iverksatt en rekke innsatser og tiltak rettet mot målgruppen utsatte barn, unge og familier i Finnmark, men innsatsene er i liten grad koordinert. Ved å se prosjekter, satsinger og tiltak i sammenheng kan ressursene utnyttes bedre og skapes en bedre sammenheng mellom dem. En sentral oppgave for statsforvalters prosjektledelse i Finnmark har vært å kartlegge og samkjøre de ulike innsatsene i fylket, blant annet Læringsnettverket (KS), Folkehelseprogrammet (Helsedir) og Bedre tverrfaglig innsats (BTI) (Helsedir).

Varighet

0–24-prosjektet i Finnmark er en 3-årig satsning (2018–2020).

Dette har vi gjort

Gjennom 0-24-prosjektet i Finnmark fikk tre av kommunene i fylket tilbud og takket ja til å bli modellkommuner, herav to kommuner fra det samiske forvaltningsområdet:

  • Nesseby kommune (Unjárga gielda)
  • Kautokeino kommune (Guovdageainnu suohkan)
  • Hammerfest kommune

Alle barn og unge skal få mulighet til mestring og deltakelse i samsvar med sitt utviklingspotensial. For å få til dette må kommunene jobbe systematisk og tverrfaglig, og etablere gode systemer for samarbeid om utsatte barn og unge. Gjennom informasjon, veiledning og oppfølging av kommunene skulle prosjektet bidra til et samlet og samordnet tjenestetilbud i kommunene innenfor fagområdene barnehage, grunnopplæring, barnevern, helse, sosiale tjenester og arbeidsliv.

Statsforvalter har hatt et godt samarbeid med KS og Finnmark fylkeskommune. Øvrige regionale samarbeidspartnere i 0-24-prosjektet i Finnmark har blant annet vært Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS nord), Regionalt kompetansesenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU nord), Kompetansesenter for Rus (KoRus nord), Samisk nasjonalt kompetansetjeneste – psykisk helsevesen og rus (SANKS), NAV Finnmark og Finnmark Fylkeskommune. Samarbeidspartnerne har bidratt med støtte og veiledning til kommunene.

Erfaringene knyttet til samarbeid og samordning i Finnmark er spennende, og har overføringsverdi både til øvrige kommuner i Finnmark, og til andre statsforvalterembeter.

Erfaringene er dokumentert i en sluttrapport fra NORCE.

Deltakende aktører

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet samarbeider om 0–24-prosjektet i Finnmark.

I Finnmark: Prosjektleder hos statsforvalter i Troms og Finnmark har vært Rita Alise Porsanger Moen. Styringsgruppen har bestått av statsforvalter i Finnmark, utdanningsdirektøren, fylkeslegen og miljøsjefen ved embetet.

Kontaktperson: Elisabeth Holte, Utdanningsdirektoratet. E-post: elisabeth.holte@udir.no

Sluttrapport fra NORCE