«Varige strukturer»

Hva bør direktoratene og departementene gjøre for å få til godt og varig samarbeid om utsatte barn og unge fremover?

Bakgrunn

I juni 2019 fikk direktoratene i 0–24-samarbeidet et nytt oppdrag fra sine departementer: Det er et viktig mål for 0–24-samarbeidet å bidra til mer brukerrettet og samordnet innsats for utsatte barn og unge og deres familier, også på lengre sikt (jfr. innsatsområde 4 i 0–24- programmets strategi). Direktoratene bes derfor om å komme med anbefalinger om hvordan dette kan ivaretas etter 2020.

For å besvare dette oppdraget satte direktoratene i gang utredningsarbeidet «varige strukturer».

Varighet

Utredningsarbeidet har pågått ila 2020 og sluttrapport ble oversendt departementene og virksomhetslederne i direktoratene i desember 2020. Sluttrapporten blir tilgjengelig etter at den har vært til behandling i virksomhetene.

Dette har vi gjort

Vi har samlet oppsummert og systematisert erfaringer fra de som har vært/er med i 0–24-samarbeidet og andre relevante aktører – som fagfolk og forskere, folk med erfaring fra andre tverrsektorielle samarbeid, Barneombudet og KS.

Arbeidet har vært lagt opp som en bred prosess hvor aktørene involveres. Vi har lagt vekt på å involvere de relevante aktørene for å parallelt videreutvikle en felles problem- og løsningsforståelse når det gjelder tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge.

Arbeidet er dokumentert i en rapport med anbefalinger om samordning i direktoratene og departementene, for at kommunenes arbeid med en tidlig, samlet og tverrsektoriell innsats for utsatte barn og unge og deres familier skal støttes og videreutvikles.

Deltakende aktører

Utredningsarbeidet har vært gjennomført av en prosjektgruppe med medlemmer fra 0—24-direktoratene og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Proba samfunnsanalyse AS har bistått prosjektgruppen.

Prosjektleder har vært Birgit Leirvik, Utdanningsdirektoratet ble@udir.no