Utsatte barn og unge skal ha bedre hjelp fra det offentlige – regjeringen foreslår endringer i regelverket

Tilrådingen om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator) fra Kunnskapsdepartementet 12. mars 2021, ble godkjent i statsråd samme dag. 

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i 14 lover. I proposisjonen foreslås det blant annet harmonisering og styrking av reglene om samarbeid og individuell plan, innføring av en samordningsplikt for kommunen ved ytelse av velferdstjenester, innføring av en rett til barnekoordinator, samt utvidelse av helse- og omsorgstjenestens ordning med lovpålagte samarbeidsavtaler. Formålet med endringene er å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-100-l-20202021/id2838338/