Samordnet regelverk for aldersgrenser

Prosjektet har sett på om forskjeller i aldersgrenser for barn og unges rett til selv- og medbestemmelse i reglene i de ulike sektorene skaper problemer når det gjelder samarbeid.

Bakgrunn

Barn og unge har rett til å uttale seg og bli hørt i ulike saker og forhold. De ulike sektorene og tjenestene har ulike aldersgrenser for dette og det kan gjøre det vanskelig både for barn og unge selv, og deres foreldre. Det er også viktig at disse rettigheten er kjent i tjenestene, og hos barn og unge og deres familie.

Varighet

Vår 2016 – vår 2018

Dette er gjort

Prosjektet har sett på reglene om og hensynet bak aldersgrensene for barn og unges rett til medvirkning og selvbestemmelse i de ulike sektorene. Videre har de vurdert om disse aldersgrensene fører til problemer i samarbeidet mellom de ulike sektorene og med barn, unge og deres familier.

Arbeidsgruppen fant at regelverket om barn og unges rett til selvbestemmelse og medbestemmelse er noen steder uklart. Det finnes mange rettskilder som gjør området uoversiktlig og reglene vanskelig tilgjengelige. Hensynene som begrunner enkelte aldersgrenser kommer ikke tydelig nok frem.. Disse rettighetene er også for dårlig kjent, både hos barn og unge selv og deres foreldre, og i tjenestene.

0–24-samarbeidet mener at det er behov for en helhetlig gjennomgang, som ser sammenhenger mellom de ulike sektorenes regelverk og stiller spørsmål ved de etablerte «sannhetene» om hvilke aldersgrenser som er de mest hensiktsmessige. Aldersgrensene er en viktig brikke i å sikre barn og unge innflytelse, men det er også svært viktig hvordan reglene praktiseres. Våre anbefalinger til videre tiltak kan oppsummeres slik:

  • Det bør settes ned et utvalg som får i oppdrag å vurdere barn og unges rett til medbestemmelse og selvbestemmelse i alle relevante sektorers lovverk.
  • Det bør vurderes å gjøre endringer i en rekke sektorspesifikke lover for å tydeliggjøre barn og unges rett til medbestemmelse og selvbestemmelse, samt vurdere å endre eller fjerne 12-årsgrensen og harmonisere aldersgrensene 15 år og 16 år.
  • Det bør gjennomføres opplærings- og informasjonstiltak ovenfor de ansatte i tjenestene i de ulike sektorene
  • Det bør gjennomføres informasjonstiltak rettet mot barn, unge og deres foreldre.

Deltakende aktører

Deltakere i dette prosjektet har vært Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Prosjektleder har vært Susanne Olsen i Helsedirektoratet. E-post: susanne.olsen@helsedir.no

Vårt mandat

I felles oppdrag fra departementene 16-15, har direktoratene fått i oppgave å:

Vurdere om forskjeller i aldersgrenser for barn og unges selv- og medbestemmelse i reglene i de ulike sektorene skaper utilsiktede problemer, og foreslå/gjennomføre felles tiltak.

På bakgrunn av dette gir styringsgruppen for 0–24-samarbeidet arbeidsgruppen følgende mandat:

Oppdraget gjelder reglene om barn og unges rett til medvirkning og selvbestemmelse i de ulike sektorene og hvordan disse påvirker gjennomføring av videregående opplæring for utsatte barn og unge.

Arbeidsgruppen skal:

  • Beskrive reglene om og hensyn bak aldersgrensene for barn og unges rett til medvirkning og selvbestemmelse i de ulike sektorene.
  • Vurdere om aldersgrensene fører til problemer i samarbeidet mellom de ulike sektorene, jf. formålet med 0–24-samarbeidet.
  • Foreslå eventuelle tiltak

Arbeidsgruppen involverer aktuelle aktører og samarbeidspartnere i arbeidet underveis.

Delrapporter og sluttrapporter