Samordnet regelverk for samarbeid

Prosjektet har sett på hvordan de ulike sektorenes forstår og etterlever gjeldende regelverk for roller, ansvar og samarbeid. Finnes det gråsoner og uklarheter i regelverket som er til hinder for samarbeid?

Bakgrunn

Skole, helse, barnevern, integrering og arbeids- og sosialtjenestene må sammen bidra til at barn og unge får rett tjeneste, i rett tid, av god kvalitet og i rett omfang. En måte å oppnå dette kan være et samordnet regelverk som er tydelig når det gjelder roller, ansvar og samarbeid.

Varighet

Vår 2016 – høst 2018

Dette er gjort

Arbeidsgruppen har brukt og anskaffet kunnskapsgrunnlag gjennom tre rapporter fra RKBU Nord, Proba og Ipsos (ligger nederst på siden). Gruppen har også gjennomgått gjeldende rett innenfor sektorene som er omfattet av 0-24 samarbeidet, med hovedvekt på rett om samarbeid. Gjennomgangen viser at ikke alle særlovene inneholder bestemmelser om plikt til å samarbeide med andre sektorer. I tilfellene der plikt om samarbeid er regulert, er pliktene ulikt utformet, har ulikt innhold og det varierer hvem det skal samarbeides med.

På bakgrunn av kartleggingen foreslo 0-24-direktoratene i 2018 å gjøre endringer i lovverket med hensyn til utsatte barn og unge: felles bestemmelser om samarbeid i en ny lov, alternativt gjøre bestemmelsene om samarbeid mest mulig like i de ulike tjenestene. Direktoratene anbefalte også å gjøre endringer i sektorspesifikke lover for å tydeliggjøre rettighetene barn og unge har til selvbestemmelse og medbestemmelse.

  • Regjeringen har vurdert forslaget om å justere bestemmelsene om samarbeid, og konkluderte i Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO at det er behov for et bedre og tydeligere regelverk. Forslaget i Tett på, er å harmonisere og styrke bestemmelsene om samarbeid for barn og unge i sektorlovene, herunder utrede regelverksendringer for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester til barn og unge.
  • Utvalget for ny opplæringslov støtter anbefalingene fra 0-24 og foreslår at det utarbeides en egen lov eller forskrift om samarbeid basert på skissen fra de fem direktoratene i 0-24-samarbeidet
  • Kunnskapsgrunnlaget og anbefalingene fra 0-24-samarbeidet også har vært vurdert/vurderes i ulike lovprosesser, som i forslaget til ny barnevernslov, ny forvaltningslov, og i barnelovutvalget.

Deltakende aktører

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ledet arbeidet, og Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  og Arbeids- og velferdsdirektoratet deltok i arbeidsgruppen.

Prosjektleder har vært Charlotte Stokstad i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. E-post: Charlotte.Stokstad@bufdir.no

Vårt mandat

Delrapporter og sluttrapporter