Spesifikke språkvansker

Prosjektet har sett på hvordan direktoratene kan samordne og innrette innsatser for barn og unge med spesifikke språkvansker slik at innsatsene i større grad bidrar til tidlig avdekking og helhetlig oppfølging.

Bakgrunn

Spesifikke språkvansker innebærer at det er et misforhold mellom språklige ferdigheter og barnets fungering på andre utviklingsområder. Det er vanlig å angi at rundt 7 % av 5-åringer har slike vansker. Vanskene påvirker mange sider ved livet og daglig fungering og disse barna har ofte behov for intensive og omfattende tiltak, og en helhetlig tilrettelegging. Utfordringsbildet knyttet til både avdekking og avhjelping av spesifikke språkvansker viser blant annet at det er for sen og for tilfeldig avdekking av vanskene, mangel på kompetanse i barnehage og skole og mangel på samarbeid mellom tjenestene, og erfaringsutveksling i overganger.

Varighet

Høst 2015 – vår 2017

Dette er gjort

Prosjektet har innhentet et kunnskapsgrunnlag om området spesifikke språkvansker, samt om evaluerte tiltak innenfor forebygging og avhjelping av spesifikke språkvansker (vedlagt). I tillegg har prosjektet kartlagt pågående tiltak/satsinger i de ulike sektorene. De pågående nasjonale tiltakene er vurdert opp mot kunnskapsgrunnlaget og prosjektet anbefaler både justeringer av eksisterende tiltak, samt peker på behov for nye tiltak som kan sikre et bedre tilbud for målgruppen og en bedre koordinert innsats på feltet. Brukerperspektivet/erfaringer fra praksisfeltet har inngått i vurderingen.
Prosjektet anbefaler flere tiltak som er målrettede inn mot avhjelping og forebygging av vansker, samt legger til rette for et mer forpliktende samarbeid mellom sektorer slik at tiltakene framstår mer helhetlige for målgruppen (se vedlagte sluttrapport). Dette er avgjørende for å sikre bedre gjennomføring for denne gruppen i videregående opplæring og bedre tilknytningen til arbeidslivet. Det jobbes videre med de anbefalte tiltakene både i departementene og 0-24 direktoratene.

Deltakende aktører

Deltakere i dette prosjektet har vært Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Prosjektleder har vært Bjørg Rafoss Tronsli i Utdanningsdirektoratet. E-post Bjorg.Rafoss.Tronsli@udir.no

Vårt mandat

I felles oppdrag fra departementene 16-15, har direktoratene fått i oppgave å:

Gjennomgå eksisterende tiltak knyttet til forebygging og avhjelping av spesifikke språkvansker i samarbeid med aktuelle kompetansemiljøer, med sikte på å få en bedre koordinert innsats på feltet om tiltak som virker.

På bakgrunn av dette gir styringsgruppen for 0-24 samarbeidet arbeidsgruppen følgende mandat:

Arbeidsgruppen skal innhente et kunnskapsgrunnlag om pågående tiltak innenfor forebygging og avhjelping av spesifikke språkvansker, vurdere gjennomføring og virkning av tiltakene, foreslå endringer og justere tiltakene med spesiell vekt på bedre koordinering og helhetlig innsats på tvers av sektorer. En begrepsavklaring av spesifikke språkvansker skal ligge til grunn for utføring av oppdraget og bidra til avgrensing av vanskeområdet. Relevante kompetansemiljøer knyttet til de ulike direktoratene skal bidra i arbeid knyttet til kartlegging og vurdering av tiltak. Relevante brukerorganisasjoner skal involveres i vurdering av tiltakene.

På bakgrunn av dette, skal arbeidsgruppen:

  • Innhente et kunnskapsgrunnlag som skal ligge til grunn for arbeidet med oppdraget. Kunnskapsgrunnlaget vil bestå av tre deler med ulike frister for leveranse:
  • en kort presentasjon av området spesifikke språkvansker innen 15.10.2015. Denne begrepsavklaringen skal bidra til avgrensing av vanskeområdet slik at det blir tydelig hvilke grupper barn og unge oppdraget angår.
  • en sammenstilling av forskning på tvers av sektorer som belyser tiltak som virker innen 01.05.2016. Oppgaven settes ut til et eksternt miljø.
  • en kartlegging av pågående tiltak/satsinger i de ulike sektorene innen 15.03.2016. Kartleggingen skal inneholde brukerperspektivet/erfaringer fra praksisfeltet. Oppgaven utføres av relevante kompetansesentre.

De to nederste kulepunktene vil foregå parallelt og bygge på begrepsavklaringen i første kulepunkt.

  • Vurdere pågående tiltak opp mot kunnskapsgrunnlaget og foreslå eventuelle justeringer av tiltakene slik at de sikrer en helhetlig tilnærming når det gjelder forebygging, avdekking og avhjelping av spesifikke språkvansker. Brukerperspektivet/erfaringer fra praksisfeltet skal inngå i vurderingen av tiltak. Notat til drøfting leveres styringsgruppen 15.10.2016. Notat til beslutning leveres styringsgruppen 28.11.2016
  • Utarbeide sluttrapport om koordinering av tiltak på tvers av sektorer, leveres styringsgruppen innen 01. 02.2017.

Arbeidsgruppen starter opp sitt arbeid 1. september 2015 og tar sikte på å avslutte oppdraget 01.02.2017.

Det er meldt inn et økonomibehov på 1-3 millioner kroner på budsjettet for 2016 i Utdanningsdirektoratet. Eventuelle bidrag fra andre sektorer spilles inn til senere års budsjetter.

Arbeidet ledes av Utdanningsdirektoratet. Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter for alle direktoratene.

Udir har ansvaret for at arbeidsgruppen samordner sine leveranser faglig og tidsmessig med andre arbeidsgrupper der det er hensiktsmessig.

Arbeidsgruppen rapporterer til styringsgruppen.