Samordning av tilskudd

Dette delprosjektet har undersøkt muligheten for bedre samordning av direktoratenes tilskuddsordninger og av forvaltningen av disse tilskuddene til kommunene på 0-24-området.

Bakgrunn

Flere parallelle, statlige satsinger kan raskt bli en barriere for å fremme helhetlig utvikling og innovasjon i kommunene. Velferdsstatlige strategier og innsatser kan være overlappende og involvere mange av de samme aktørene. Manglende samordning på statlig nivå bidrar ofte til merarbeid for kommunene og befester sektorgrensene. En bedre samordning av tilskuddsforvaltningen er derfor viktig.

Varighet

August 2015 – januar 2017

Dette er gjort

Dette delprosjektet har sett på tilskuddsordninger som er ment å bidra til at barn og unge opprettholder tilknytningen til skole og/eller arbeidslivet. Arbeidet har bestått både av en kartleggingsfase og en fase med vurdering og forslag til endringer. Prosjektgruppen har:

 • Kartlagt/skaffet oversikt over relevante tilskuddsordninger
 • Vurdert fordeler og ulemper ved å opprettholde flere ordninger eller slå dem sammen.
 • Klargjort formålet med ordningene (med ambisjon om å sørge for at de ikke overlapper)
 • Vurdert felles vilkår i tilskuddsbrev.
 • Vurdert samordning av søknadsfrister
 • Vurdert samordning av rapporteringsfrister
 • Vurdert felles struktur på rapporteringen

Erfaringer og resultater

Under arbeidet ble relevante tilskuddsordninger kartlagt. Prosjektgruppen konkluderte med at ingen av ordningene overlappet i en slik grad at sammenslåing burde anbefales. Prosjektgruppen foreslo imidlertid en rekke andre tiltak for å samordne tilskuddsforvaltningen. Blant annet ble det laget en oversikt over relevante tilskuddsordninger knyttet til målgruppen utsatte barn, unge og deres familier.

Les sluttrapporten for mer informasjon om anbefalingene fra prosjektgruppen. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet følger opp arbeidet gjennom årlige møter med de andre direktoratene vedrørende anbefalingene i sluttrapporten.

Deltakende aktører

Prosjektgruppen for samordnet tilskuddsforvaltning har bestått av representanter fra følgende direktorater; Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Gruppen har vært ledet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ved Emina Simic, e-post: Emina.Simic@bufdir.no og Hanna Knoff, e-post: Hanna.Knoff@bufdir.no

Vårt mandat

I felles oppdrag fra departementene 16-15, har direktoratene fått i oppgave å:
Utarbeide en oversikt over relevante tilskuddsordninger på barne- og ungdomsfeltet og foreslå ny innretning/praksis. Hensikten er å gjøre det enklere for stat, kommune og andre aktører å forvalte og benytte ordningene mer samordnet og målrettet for utsatte barn og unge. (tiltak s)
Vurdere mulighetene for og fremme forslag til gjensidige tilpasninger eller sammenslåing av tilskuddsordninger innenfor relevante områder. (tiltak t)

På bakgrunn av dette gir styringsgruppen for 0-24 samarbeidet arbeidsgruppen følgende mandat:

Arbeidsgruppen skal se på tilskuddsordninger til innsatser som er ment å bidra til at barn og unge opprettholder tilknytningen til skole og/eller arbeidslivet. Arbeidet består av både en kartleggingsfase og en fase med vurdering og forslag til endringer. I arbeidet skal arbeidsgruppen:

 • Kartlegge/skaffe oversikt over relevante ordninger
 • Vurdere fordeler og ulemper ved å opprettholde flere ordninger eller slå dem sammen.
 • Klargjøre formålet med ordningene (sørge for at de ikke overlapper)
 • Felles vilkår i tilskuddsbrev skal vurderes.
 • Vurdere samordning av søknadsfrister
 • Vurdere samordning av rapporteringsfrister
 • Vurdere felles struktur på rapporteringen

Arbeidet ledes fra Bufdir. Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter for alle direktoratene.
Bufdir har ansvaret for at arbeidsgruppen samordner sine leveranser faglig og tidsmessig med andre arbeidsgrupper der det er hensiktsmessig.

Arbeidsgruppen rapporter til styringsgruppen.

Milepæler

Oppstart 15.08.2015: Kartlegging av tilskuddsordningene med søknadsfrist, rapporteringskrav og formål
Innen 31.12. 2015: Forslag til ev. endringer er oversendt styringsgruppen